GAT_schild_2019_internet.png

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, indien Living4Tao met KvK nr 70563942 , diensten verleent aan afnemer waaronder – doch niet uitsluitend – opleidingen, cursussen of trainingen en behandelingen .

1.2.  De afnemer verklaart van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal en deze integraal te aanvaarden zonder enig voorbehoud. 

Artikel 2: Prijs en Betaling

2.1. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden is deze zoals vermeld in de overeenkomst of op de factuur.

2.2. Na de sessie ontvangt de afnemer een factuur via email. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet of niet tijdige betaling is de afnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de afnemer na een herinnering nog steeds de factuur niet voldoet, ontvangt de afnemer een aanmaning waarbij administratiekosten in rekening worden gebracht. Voorts komen alle voor incasso te maken kosten voor rekening van de afnemer.

2.3. De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van de sessie . Living4Tao kan niet worden gehouden aan afwijkende afspraken hieromtrent .

 

Artikel 3:  Annulering

3.1. Annulering door de afnemer is uitsluitend mogelijk tot 48 uur voorafgaande aan de sessie.

3.2. Ingeval van te late annulering zal Living4Tao het volledige bedrag van de sessie in rekening brengen .

Artikel 4:  Aansprakelijkheid

4.1. Livin4Tao spant zich in om alle sessies optimaal uit te voeren.

De afnemer erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Living4Tao louter middelenverbintenissen zijn.

4.2. De afnemer is gehouden om zelf na te gaan of hij of zij medisch geschikt is om een bepaalde sessie te volgen.

De afnemer raadpleegt bij twijfel of specifieke aandoeningen altijd eerst zijn arts en verkrijgt een medisch attest voor het beoefenen van het door hem/haar gekozen sessie

4.3.  Living4Tao is zodoende slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook, noch voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

4.4. De aansprakelijkheid van Living4Tao is in elk geval beperkt tot de waarde van wat gepresteerd is, hetgeen zal worden vastgesteld aan de hand van de facturatie van Living4Tao uitgeschreven op naam van de afnemer.

Artikel 5:  Klachten

Klachten over de aan afnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na de geleverde cursus of behandeling schriftelijk en gemotiveerd te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die afnemer op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

© 2013 by A Lacroix en J de Meester  No animals were harmed in the making of this site.

  • Wix Facebook page
  • Wix Google+ page