Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, indien Living4Tao met KvK nr 70563942 , diensten verleent aan afnemer waaronder – doch niet uitsluitend – opleidingen, cursussen of trainingen .

1.2.  De afnemer verklaart van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal en deze integraal te aanvaarden zonder enig voorbehoud. 

 

Artikel 2: Inschrijving voor cursussen

Inschrijving geschiedt door het versturen van een e-mail .

Door inschrijving gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3: Bevestiging

Living4Tao zal de inschrijving schriftelijk bevestigen per e-mail.

Enkel de door Living4Tao schriftelijk aanvaarde overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden verbindt Living4Tao volgens de schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden en volgens voorliggende algemene voorwaarden.

 

Artikel 4: Prijs en Betaling

4.1. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden is deze zoals vermeld in de overeenkomst of op de factuur.

4.2. Na inschrijving ontvangt de afnemer een factuur via email. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet of niet tijdige betaling is de afnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de afnemer na een herinnering nog steeds de factuur niet voldoet, ontvangt de afnemer een aanmaning waarbij administratiekosten in rekening worden gebracht. Voorts komen alle voor incasso te maken kosten voor rekening van de afnemer.

4.3. De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Living4Tao kan niet worden gehouden aan afwijkende afspraken hieromtrent .

 

Artikel 5 Annulering

Annulering door de afnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 2 maanden voor de (eerste) cursusdag. Living4Tao brengt hiervoor € 50,00 administratiekosten in rekening. Ingeval van annulering zal Living4Tao het reeds betaalde cursusgeld restitueren onder inhouding van de bovengenoemde administratiekosten. Indien afnemer na laatstbedoelde tijd (dus binnen 2 maanden voor de (eerste) cursusdag annuleert, is de afnemer 50% van het gehele cursus bedrag verschuldigd.

De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer Living4Tao hiervan op de hoogte heeft gebracht.

 

Artikel 6 Afgelasting, wijziging of verzetten door Living4Tao

6.1. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt Living4Tao zich het recht voor om een cursus af te gelasten of uit te stellen.

6.2. Tevens behoudt Living4Tao zich het recht voor een cursusprogramma als gevolg van onverwachte omstandigheden te wijzigen.

6.3. Living4Tao is van rechtswege bevrijd en is niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de afnemer ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Living4Tao geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van deze laatste, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd; oorlog, toeval, ziekte, overheidsmaatregelen en/of tekortkomingen van derden.

In dergelijke gevallen brengt Living4Tao de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte.

6.4. Bij afgelasting wordt het reeds betaalde cursusgeld aan de afnemer gerestitueerd

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Livin4Tao spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch en verband houdend met de cursus, optimaal uit te voeren.

De afnemer erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Living4Tao louter middelenverbintenissen zijn.

7.2. De afnemer is gehouden om zelf na te gaan of hij of zij medisch geschikt is om een bepaalde cursus, training of opleiding te volgen.

De afnemer raadpleegt bij twijfel of specifieke aandoeningen altijd eerst zijn arts en verkrijgt een medisch attest voor het beoefenen van het door hem/haar gekozen opleidingsprogramma.

Living4Tao aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade, verwondingen of verliezen die kunnen voortvloeien uit het beoefenen van het door de afnemer gekozen opleidingsprogramma.

Living4Tao is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de cursus of veroorzaakt is door annulering door Living4Tao, door haar werknemers of door andere personen die door of vanwege Living4Tao te werk zijn gesteld of van wier diensten door Living4Tao gebruik is gemaakt.

7.3.  Living4Tao is zodoende slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook, noch voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

7.4. De aansprakelijkheid van Living4Tao is in elk geval beperkt tot de waarde van wat gepresteerd is, hetgeen zal worden vastgesteld aan de hand van de facturatie van Living4Tao uitgeschreven op naam van de afnemer.

 

Art. 8 Auteursrecht

Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de afnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij Living4Tao of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Living4Tao mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

 

Art. 9: Vervanging docent(en)

Living4Tao behoudt zich het recht voor, docenten en assistenten door haar met de uitvoering van de cursus belast, te vervangen door andere docenten of assistenten

 

Art. 10:  Klachten

Klachten over de aan afnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na de geleverde cursus of behandeling schriftelijk en gemotiveerd te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die afnemer op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

© 2013 by A Lacroix en J de Meester  No animals were harmed in the making of this site.

  • Wix Facebook page
  • Wix Google+ page